Monday, July 30, 2012

ระเบียบข้อตกลงของผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่

ระเบียบข้อตกลงระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ
และประธานเชียร์ของทุกภาควิชา
ใช้ในกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม – 14 ธันวาคม 2555

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อที่ 1  ระเบียบข้อตกลงนี้เรียกว่า ระเบียบข้อตกลงระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และประธานเชียร์ของทุกภาควิชา ใช้ในกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ข้อที่ 2  ในระเบียบข้อตกลงนี้
          มหาวิทยาลัยหมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          ภายในมหาวิทยาลัยหมายถึง บริเวณภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด และ วิทยาเขตบางขุนเทียน
          “อธิการบดีหมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาหมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          “STAFF” หมายถึง บุคคลผู้รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ ภายใต้ระเบียบตกลงนี้ ประกาศข้อบังคับทุกฉบับของมหาวิทยาลัย และ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
          “VSA” หมายถึง บุคคลผู้รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์โดยการถ่ายทอดบทเพลงที่ใช้ในกิจกรรมประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่ลักษณะเดียวกับ STAFF ภายใต้ระเบียบตกลงนี้ ประกาศข้อบังคับทุกฉบับของมหาวิทยาลัย และ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
          “สวัสดิการหมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ภายใต้ระเบียบตกลงนี้ ประกาศข้อบังคับทุกฉบับของมหาวิทยาลัย และ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
          พยาบาลหมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ภายใต้ระเบียบตกลงนี้ ประกาศข้อบังคับทุกฉบับของมหาวิทยาลัย และ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะดำเนินงานหมายถึง กลุ่ม STAFF VSA พยาบาล และ สวัสดิการ ณ เวลานั้นนั้น ที่นั้นนั้น
ผู้ดำเนินกิจกรรมหมายถึง นักศึกษาที่เป็น STAFF VSA พยาบาล หรือ สวัสดิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ณ เวลานั้นนั้น ที่นั้นนั้น
คณะดำเนินงานพิเศษหมายถึง คณะดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ที่จัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา โดยนายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อและแต่งตั้งโดยอธิการบดี มีฐานะเทียบเท่าคณะดำเนินงานทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นคณะนักศึกษาซึ่งเสนอรายชื่อโดยสภานักศึกษาและคณะบุคคลหรืออาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี เพื่อดูแลกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลงนี้ ประกาศข้อบังคับทุกฉบับของมหาวิทยาลัย และ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาหมายถึง คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด มีอำนาจในการสอบสวนการกระทำการผิดวินัยของนักศึกษา
นักศึกษาใหม่หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เข้าเรียนใหม่
ว้ากหมายถึง การตะโกนในระยะประชิดตัวด้วยสีหน้าและอารมณ์ที่รุนแรง หรือ โมโหชวนทะเลาะ
ระยะประชิดหมายถึง ระยะประมาณ 2 ฟุต จากบริเวณด้านหน้าผู้ดำเนินกิจกรรม
“Follow” หมายถึง การที่หลายหลายคนพูดต่อต่อกันเป็นลูกคลื่น เกิน 3 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการกดดันนักศึกษาใหม่
ใบเหลืองหมายถึง เอกสารสีเหลืองที่ออกให้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีใจความว่า ตักเตือนครั้งสุดท้าย บังคับใช้กับบุคคลนั้นๆ ใบเหลือง 2 ใบ มีค่าเท่ากับ ใบแดง
ใบเหลืองกลุ่มหมายถึง เอกสารสีเหลืองที่ออกให้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีใจความว่า ตักเตือนครั้งสุดท้าย บังคับใช้กับคณะดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชียร์ของภาควิชาหรือคณะนั้น ใบเหลืองกลุ่ม 2 ใบ มีค่าเท่ากับ ใบแดงกลุ่ม
ใบแดงหมายถึง เอกสารสีแดงที่ออกให้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีใจความว่า ให้พ้นสภาพการเป็นคณะดำเนินงาน บังคับใช้กับบุคคลนั้น
ใบแดงกลุ่มหมายถึง เอกสารสีแดงที่ออกให้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีใจความว่า ให้หยุดการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์นั้น บังคับใช้กับคณะดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชียร์ของภาควิชาหรือคณะนั้น


หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อที่ 3  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
          3.1      เพื่อเป็นการสร้างความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบันของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
3.2      เพื่อสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคี และความเป็นพลเมืองภายในมหาวิทยาลัย
3.3      เพื่อเป็นการแนะนำ บอกกล่าวประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม* รวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
3.4      เพื่อเป็นการสืบทอด และดำรงไว้ซึ่งบทเพลงประจำมหาวิทยาลัย บทเพลงสำคัญประจำคณะ และเพลงของภาควิชา
3.5      เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ข้อที่ 4  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ และสิทธิที่นักศึกษาใหม่ควรพึง จะได้รับ
          4.1      เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความเป็นธรรมในกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
4.2      เพื่อให้คณะดำเนินงานสามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
4.3      เพื่อให้คณะดำเนินงานและนักศึกษาใหม่ เข้าใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
4.4      สิทธิที่นักศึกษาใหม่ควรพึงจะได้รับ
          4.4.1    สิทธิที่จะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ
4.4.2    สิทธิที่จะร้องเรียนการดำเนินงานของคณะดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
                   4.4.3    สิทธิที่จะรักษาสวัสดิภาพของตนเอง

* หมายเหตุ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม หมายถึง
1. เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา มจธ. (KMUTT Code of Honor)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
3. การมีจิตสาธารณะต่อประชาคม มจธ. และสังคมรอบข้าง
หมวดที่ 3
กฎข้อบังคับสำหรับการประชุมเชียร์
ข้อที่ 5  การแต่งกายและลักษณะร่างกาย
5.1      คณะดำเนินงาน ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายใต้กิจกรรมของคณะหรือภาควิชา จะต้องแต่งกายด้วยชุดที่คณะกำหนด หากคณะไม่ได้กำหนด ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
5.2      คณะดำเนินงาน ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ที่ออกบัตรโดยองค์การนักศึกษาทุกครั้งที่จัดกิจกรรมประชุมเชียร์
ข้อที่ 6 ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์
6.1      ต้องไม่ทำผิดจากแผนงานที่วางไว้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลา 10.00 น.ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมประชุมเชียร์
6.2      ต้องเลิกกิจกรรมประชุมเชียร์ก่อนเวลา 19.00 น. โดยในขณะเวลา 19.00 น. จะต้องไม่มีนักศึกษาใหม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะดำเนินงาน โดยอนุโลมให้ สวัสดิการ และ พยาบาล เป็นผู้ควบคุมไปส่งนักศึกษาใหม่ กลับออกจากมหาวิทยาลัยได้ ภายในเวลา   19.30 น.
6.3      หากคณะดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชุมเชียร์หลังเวลาที่กำหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงต่อองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบ
6.4      ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555 คณะดำเนินงานสามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของภาควิชาได้มากสุด 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือ สามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะได้มากสุด 3 ชั่วโมงต่อวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
6.5      ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2555 และระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2555 คณะดำเนินงานสามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ได้มากสุด 2 ชั่วโมง ต่อครั้ง ต่อวัน
6.6      วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ให้คณะดำเนินงานพิเศษเป็นผู้จัดกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กำหนดในรูปแบบของกิจกรรม
6.7      ในหนึ่งวัน ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะและภาควิชาพร้อมกันได้
6.8      ในช่วงปิดภาคเรียน สามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ได้ภายในเวลา 13.00 น. ถึง 19.00 น.
6.9      ในช่วงเปิดภาคเรียน สามารถจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ได้ภายในเวลา 16.30 น. ถึง 19.00 น.
ข้อที่ 7 สถานที่การดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์
7.1      คณะดำเนินงานต้องจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
7.2      ห้ามจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ในที่อับ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือเข้าถึงการตรวจสอบได้ยาก
7.3      ห้ามกีดขวางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 8 ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมประชุมเชียร์
8.1      ผู้ที่จะจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ทุกคนจะต้องเป็นคณะดำเนินงานที่ผ่านการอบรมหรือ สัมมนาเกี่ยวกับกิจกรรมประชุมเชียร์ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด โดยไม่มีการยกเว้น
8.2      ห้ามมีการทำโทษนักศึกษาใหม่ในระหว่างกิจกรรมประชุมเชียร์
8.3      ห้ามมีการทำโทษนักศึกษาชั้นปีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชุมเชียร์ในระหว่างกิจกรรมประชุมเชียร์
8.4      ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่คณะดำเนินงานและไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมประชุมเชียร์โดยเด็ดขาด โดยอนุญาตให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาเข้ามาแนะนำนักศึกษาในระหว่างกิจกรรมประชุมเชียร์ได้
8.5      ผู้ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมประชุมเชียร์ทุกคนจะต้องเป็นคณะดำเนินงานที่อนุมัติรายชื่อโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านการเสนอรายชื่อขององค์การนักศึกษาเท่านั้น
8.6      ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ คณะดำเนินงานจะต้องส่งแผนงานให้กับองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ในเวลาราชการ
8.7      คณะดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชียร์จะต้องสรุปผลกิจกรรมส่งให้กับองค์การนักศึกษาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในเวลาราชการ

หมวดที่ 4
คุณสมบัติของคณะดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชียร์
ข้อที่ 9 คุณสมบัติของ STAFF และ VSA
          9.1      ต้องมีเกรดเฉลี่ย ณ วันที่ลงทะเบียนกับองค์การนักศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
          9.2      ต้องไม่เป็นผู้ถูกหักคะแนนพฤติกรรม
          9.3      ต้องเป็นผู้มีสีผมสีสุภาพ (ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา)
ข้อที่ 10 คุณสมบัติของ สวัสดิการ และ พยาบาล
          10.1    ต้องไม่เป็นผู้ถูกหักคะแนนพฤติกรรม
          10.2    ต้องเป็นผู้มีสีผมสีสุภาพ (ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา)
ข้อที่ 11 ข้อกำหนดจำนวน สวัสดิการ และ พยาบาล ณ สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์
          11.1    พยาบาลต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5% ของนักศึกษาใหม่ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรม
          11.2    สวัสดิการต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5% ของนักศึกษาใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

หมวดที่ 5
ลักษณะความผิดและบทลงโทษ
ข้อที่ 12 การแต่งกายของผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ที่ผิดข้อบังคับนี้
          12.1    ทำผิดครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบตักเตือนและบันทึก
12.2    ทำผิดครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลือง และตัดคะแนนความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
12.3    ทำผิดครั้งที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดง และตัดคะแนนความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อที่ 13 ผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในระยะเวลากิจกรรมประชุมเชียร์ตั้งแต่ วันที่ 6 – 25 สิงหาคม 2555 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงและยับยั้งกิจกรรมประชุมเชียร์ของภาควิชาหรือคณะนั้น ในวันนั้น
ข้อที่ 14 ผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์นำของสิ่งเสพติดหรือของมึนเมาเข้ามาภายในสถานที่จัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับนักศึกษาใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มนั้นและสอบสวนการกระทำดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาโทษตัดคะแนนความประพฤติ
ข้อที่ 15 ไม่ติดบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์
          15.1    คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงบุคคลนั้น
15.2    หากยังพบว่าคณะดำเนินงานยินยอมให้บุคคลที่ไม่มีบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์เข้าร่วม กิจกรรม ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มกับคณะดำเนินงานนั้น
15.3    หากบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์หาย องค์การนักศึกษาจะไม่ออกบัตรใหม่ให้
15.4    หากลืมนำบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์มา ผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์สามารถยืมบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ชั่วคราวได้ที่องค์การนักศึกษา มีอายุการใช้งานของบัตร 1 วัน ให้ใช้บัตรนักศึกษาแลกยืมบัตรเท่านั้น
15.5    คณะดำเนินงานสามารถยืมบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ชั่วคราวได้สูงสุด 3 ครั้ง
15.6    หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีผู้ติดบัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ไม่ตรงกับชื่อของ ตนเอง เช่น นำบัตรของเพื่อนมาใช้ นำบัตรของตนเองให้บุคคลภายนอกสวมสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมประชุมเชียร์ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจกใบแดงกลุ่มทันที
15.7    บัตรผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ของทุกคนถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์การนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ห้ามทำลายโดยเด็ดขาด หากพบเจอบัตรหรือบัตรหายให้แจ้งองค์การนักศึกษา

ข้อที่ 16 การพูดจาที่ไม่สุภาพของผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ที่ผิดข้อบังคับนี้
          16.1    ทำผิดครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบตักเตือนและบันทึก
16.2    ทำผิดครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลืองและตัดคะแนนความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
16.3    ทำผิดครั้งที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงและตัดคะแนนความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
16.4    คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาโทษจากเจตนารมณ์และอารมณ์ของผู้พูดเป็นหลักและคณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาแจกใบเหลืองกลุ่มหรือใบแดงกลุ่มได้ตามความเหมาะสม
ข้อที่ 17 ผิดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือผิดจากแผนงานที่วางไว้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าก่อน
17.1    ทำผิดครั้งที่ 1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลืองกลุ่มและตัดคะแนนความประพฤติทุกคนตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
17.2    ทำผิดครั้งที่ 2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มและตัดคะแนนความประพฤติทุกคนตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อที่ 18 ผิดเวลาที่กำหนดในข้อบังคับนี้
18.1    ทำผิดครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลืองกลุ่มและตัดคะแนนความประพฤติทุกคนตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
18.2    ทำผิดครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มและตัดคะแนนความประพฤติทุกคน ตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อที่ 19 เกิดการทำโทษนักศึกษาใหม่
19.1    ทำผิดครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลืองกลุ่มและยับยั้งการประชุมเชียร์ในวันนั้น สอบสวนหาผู้กระทำผิดส่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาลงโทษ
19.2    ทำผิดครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มและสอบสวนหาผู้กระทำผิดส่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาลงโทษ
ข้อที่ 20 กีดขวางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
          20.1    ทำผิดครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบตักเตือนและให้เวลา 10 นาทีในการเคลื่อนย้าย
20.2    ทำผิดครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลืองกลุ่ม
ข้อที่ 21 ผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์กระทำผิดหรือเกินเลยหน้าที่อันพึงกระทำ
21.1    ทำผิดครั้งที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบเหลือง และตัดคะแนนความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
21.2    ทำผิดครั้งที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดง และตัดคะแนนความประพฤติตามความเห็นของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อที่ 22 คณะดำเนินงานใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ บังคับ กดขี่ ละเมิดสิทธิที่พึงได้รับของมนุษย์ เป็นเหตุให้ขาดอิสรภาพ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแจกใบแดงกลุ่มกิจกรรมนั้นและสอบสวนหาผู้กระทำผิดส่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาลงโทษ
ข้อที่ 23 คณะดำเนินงานทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของนักศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มกิจกรรมนั้นและสอบสวนหาผู้กระทำผิดส่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาลงโทษ
ข้อที่ 24 คณะดำเนินงานล่วงละเมิดร่างกายนักศึกษาใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจกใบแดงกลุ่มนั้นและสอบสวนการกระทำดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาโทษตัดคะแนนความประพฤติ

หมวดที่ 6
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ข้อที่ 25 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษารับรู้สิทธิที่ตนพึงจะได้รับในกิจกรรมประชุมเชียร์ ต้องเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และเปิดเผยผลการตรวจสอบกิจกรรมประชุมเชียร์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบทุกวันที่มีการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์
ข้อที่ 26 ในเวลากิจกรรมประชุมเชียร์ หากคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาต้องการตรวจสอบกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะหรือภาควิชา จะต้องแจ้งให้สโมสรนักศึกษาคณะนั้นทราบก่อนและลงชื่อที่สโมสรนักศึกษา
ข้อที่ 27 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการแจก ใบเหลือง ใบเหลืองกลุ่ม ใบแดง ใบแดงกลุ่ม และให้คำตักเตือน รวมถึงบันทึกหลักฐานและสถิติต่างๆของกิจกรรมประชุมเชียร์ ตามระเบียบข้อตกลงนี้และวิจารณญาณของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อที่ 28 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้สโมสร     นักศึกษาทราบในเวลานอกกิจกรรมประชุมเชียร์
ข้อที่ 29 ผู้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชียร์ที่ได้รับใบแดง ต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบยึดบัตรประจำตัวผู้ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ขัดขืน
ข้อที่ 30 คณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คณะดำเนินงานทราบหากต้องการถ่ายรูปหรือเก็บหลักฐานกิจกรรมประชุมเชียร์
ข้อที่ 31 ในเวลากิจกรรมประชุมเชียร์ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อที่ 32 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความยุติธรรมและกระทำเกินกว่าเหตุ คณะดำเนินงานสามารถนำหลักฐานและยื่นคำร้องได้ที่สภานักศึกษาและกองกิจการนักศึกษา เพื่อให้พิจารณาถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบผู้นั้น โดยหากคณะดำเนินงานยื่นคำร้องที่สภานักศึกษา ให้ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา เป็นผู้ตัดสินสูงสุด
ข้อที่ 33 คณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะถูกแต่งตั้งโดยอธิการบดี โดยให้สภานักศึกษาเป็นผู้สรรหาบุคคลให้ครบทุกคณะและประธานสภานักศึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อต่ออธิการบดี
ข้อที่ 34 คณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจะต้องมีสมาชิกอย่างต่ำ 30 คน โดยสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะสามารถส่งรายชื่อบุคคลขอเป็นคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยให้ประธานสภานักศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อที่ 35 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกสอบปากคำหรือประชุมเพื่อหารือกับคณะดำเนินงานได้

หมวดที่ 7
คณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะ
ข้อที่ 36 สโมสรนักศึกษาสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะได้ โดยให้นายกสโมสรนักศึกษาคณะเป็นผู้เสนอรายชื่อต่อสภานักศึกษา และให้ประธานสภานักศึกษาเป็นผู้เสนอรายชื่อให้อธิการบดีแต่งตั้ง หรือ ให้นายกสโมสรนักศึกษาคณะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้คณบดีแต่งตั้งโดยต้องแจ้งให้สภานักศึกษาทราบ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อที่ 37 นายกสโมสรนักศึกษาคณะหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากนายกสโมสรนักศึกษาคณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะ
ข้อที่ 38 คณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสถานภาพ เป็นนักศึกษาแต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะกิจกรรมประชุมเชียร์ของคณะและภาควิชาในคณะตนเอง
ข้อที่ 39 คณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะจะต้องแต่งกายด้วยชุดที่คณะกำหนดโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง หากคณะไม่ได้กำหนด ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 40 หากคณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะลงโทษคณะดำเนินงานบุคคลหรือกลุ่มใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ โดยแจ้งเป็นเอกสารส่งที่สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา

หมวดที่ 8
ลักษณะความผิดและบทลงโทษที่กระทำต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อที่ 41 คณะดำเนินงานกระทำกริยาไม่เหมาะสมทางวาจา ขู่กรรโชก พูดจาหยาบคาย หรือส่อเสียดประชดประชันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจสอบเสียขวัญ  ให้ประธานหรือรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแจกใบเหลืองหรือแจกใบแดงเป็นรายบุคคลตามเห็นสมควร หรือ แจกใบเหลืองกลุ่มหรือใบแดงกลุ่มคณะดำเนินงานนั้นตามเห็นสมควร
ข้อที่ 42 คณะดำเนินงานทำร้ายร่างกายหรือทำลายทรัพย์สินของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ประธานหรือรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแจกใบแดงเป็นรายบุคคลตามเห็นสมควร และลงโทษตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายอาญาเมื่อเห็นสมควร
ข้อที่ 43 นักศึกษาคนใดหรือคณะดำเนินงานที่มีพฤติกรรมปกปิด ปิดบัง ซ่อนเร้นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ เช่น การดูต้นทางเพื่อดักคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานหรือรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแจกใบเหลืองกลุ่มนั้น
ข้อที่ 44 คณะดำเนินงานที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานหรือรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแจกใบเหลืองกลุ่มนั้น

หมวดที่ 9
บทเฉพาะกาล
ข้อที่ 45 ความผิดที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสูงสุด โดยยึดถือประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหลัก หากเป็นความผิดที่ร้ายแรงให้นำเรื่องส่งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ข้อที่ 46 ป้ายชื่อนักศึกษาใหม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของนักศึกษาใหม่ ผู้ใดจะทำลายมิได้
ข้อที่ 47 คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะอาจารย์จะลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดตามข้อบังคับดังต่อไปนี้
47.1    ข้อบังคับฯ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2546
47.2    ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2546
47.3    ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
47.4    ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
47.5    ประกาศของกองกิจการนักศึกษา

47.6    สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

 

 

No comments:

Post a Comment